Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)   administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja GARDA

z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Konstanty 16/15, 33-300

2)   kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@dobrefirmy.com

3)    Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych zawartych w umowie.

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  • odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
  • posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym / warunkiem zawarcia umowy / dobrowolne*), ich niepodanie może skutkować niezawarciem umowy