Regulamin .

 • 1

Określenie Właściciela Platformy

 • Właścicielem platformy dobryfundusz.com jest:
  Fundacja GARDA [dalej fundacja]
  z siedzibą w 33-300 Nowy Sącz, ul. Konstanty 16
  NIP: 7343543407 REGON: 365703380 KRS: 0000643090
  E-mail: kontakt@dobryfundusz.com

 • 2

Postanowienia ogólne

 1. Portal dobryfundusz.com [dalej Portal] udostępnia platformę służącą do przekazywania datków pieniężnych przez firmy oraz osoby fizyczne na rzecz podopiecznych Fundacji Garda  działającą w oparciu o niniejszy Regulamin [dalej Regulamin].
 2. Odwiedzający [dalej Odwiedzający] jest to osoba wyłącznie przeglądająca zawartość Portalu.
 3. Użytkownik [dalej Użytkownik] jest to osoba/podmiot/organizacja dokonująca wpłat za pośrednictwem portalu.
 1. Usługi dostępne na Portalu są wolne od wad fizycznych i prawnych.
 2. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Fundacją, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o którym mowa w ustępie poprzedzającym.

 

 1. Każdy Użytkownik korzystający z Portalu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści.
 2. Logo i nazwa Portalu są prawnie chronione i stanowią własność Fundacji. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Portalu bez zgody Fundacji, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione.
 3. Autorskie prawa majątkowe do graficznych elementów Portalu i innych treści w nim umieszczonych przez Fundację, stanowiących utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2018, poz. 1191 z późn. zm.), a także do wyglądu Portalu jako całości, przysługują wyłącznie Fundacji lub osobom trzecim, z którymi Fundacja zawarła odpowiednie umowy licencyjne. Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie i rozpowszechnianie elementów Portalu, a także jego wyglądu jako całości, bez zgody Fundacji, jest zabronione.
 4. Użytkownik, który zamieszcza w Portalu wizerunek osoby trzeciej, musi posiadać zgodę tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku w ramach Portalu. Jeżeli osoba ta nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, zgody udziela jej przedstawiciel ustawowy.
 5. Zabronione jest umieszczanie w Portalu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności ich dobra osobiste.
 6. Zabrania się Użytkownikom zamieszczania w Portalu danych zawierających numery rachunków bankowych lub oznaczenia kont w serwisie Paypal lub innych, podobnych serwisach, a także linków odsyłających bezpośrednio lub pośrednio do stron www, gdzie podaje się numer rachunku bankowego lub oznaczenie konta w serwisie Paypal lub w innych podobnych serwisach. W przypadku stwierdzenia naruszenia zakazu, o jakim mowa w zdaniu poprzedzającym, zabronione dane zostaną usunięte przez Fundację. 
 7. Fundacja ma prawo umieszczać w Portalu materiały reklamowe, promocyjne lub marketingowe pochodzące od Fundacji lub osób trzecich.
 8. Fundacja oświadcza, że materiały zamieszczane przez nią w Portalu, w tym w szczególności opisy Zbiórek, mogą być przygotowywane przez Fundację na podstawie informacji przekazanych przez Partnerów, osoby ubiegające się o udzielenie pomocy oraz ich bliskich. Fundacja w oparciu o udostępnione jej materiały weryfikuje cel i kwotę Zbiórki. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za opinie, oceny i odczucia związane z przebiegiem leczenia lub choroby osób ubiegających się o udzielenie pomocy, które to opinie oceny i odczucia są elementami opisu Zbiórek. W przypadku wiarygodnego powiadomienia Fundacji o bezprawności treści o jakich mowa powyżej, Fundacja uniemożliwi do nich dostęp w ramach Portalu.
 9. Zbiórki są publikowane w Portalu wyłącznie przez Fundację. Zbiórki mogą być prowadzone przez Fundację samodzielnie lub we współpracy z Partnerem.
 10. Fundacja ma możliwość zablokowania przekazywania Darowizn w ramach Zbiórki, także bez podania przyczyny, a także wstrzymania wypłaty zgromadzonych środków, jeżeli:
 1. w innych serwisach internetowych podobnych do Portalu, polskich lub zagranicznych, w szczególności takich jak: zrzutka.pl, pomagam.pl, siepomaga.pl będą w okresie, w jakim w Portalu organizowana jest 
 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 2. 7% kwoty zgromadzonej w ramach każdej Zbiórki stanowi kwotę, jaką Fundacja przeznacza na pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem Zbiórki, a także na realizację celów statutowych Fundacji w tym utrzymanie i rozwój serwisu dobryfundusz.com, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje.

 • 3

Warunki ogólne udostępnienia Portalu

 1. Portal jest udostępniony publicznie pod adresem strony internetowej dobryfundusz.com.
 2. Dostęp do informacji zawartych na portalu nie wymaga rejestracji.

 

 • 4

Płatność

 1.  Dokonywanie płatności na rzecz podopiecznych Fundacji Garda realizowane jest za pośrednictwem platformy Stripe.

 

 • 5

Własność intelektualna

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Portalu bez pisemnej zgody Portalu.
 • 6

Ochrona prywatności

  1. Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych przez właściciela Portalu (Fundacja GARDA, ul Konstanty 16/15, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343543407, REGON: 365703380, KRS: 0000643090)
  2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
 • Użytkownik rejestrując się wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na podany w formularzu adres email wysyłanych przez właściciela Portalu (Fundacja GARDA, ul Konstanty 16/15, 33-300 Nowy Sącz, NIP: 7343543407, REGON: 365703380, KRS: 0000643090).
 • 7

Środki techniczne

  1. W celu korzystania z Portalu, w tym przeglądania firm/ogłoszeń, dodawania komentarzy/ocen oraz nowych firm niezbędne jest:
   • urządzenie końcowe (np. komputer, tablet, smartphone) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
   • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
   • włączona obsługa skryptów Java,
 • akceptacja wykorzystywania plików cookies.
 • 8

Odpowiedzialność

 

 1. Portal nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne korzystanie ze stron Portalu przez Użytkownika/Odwiedzającego.

 

 • 9

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Portalu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Portalu
 4. Informacja o zmianach Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikowi na adres e-mail wskazany podczas rejestracji.
 5. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia ich publikacji w sposób określony w ust. 3.
 6. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu właściwe jest prawo polskie, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.Shopping Cart