Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja GARDA

z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Konstanty 16/15, 33-300

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kontakt@dobrefirmy.com

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych. 

Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO

  1. odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
  1. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
  1. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem do zawarcia transakcji za pośrednictwem tego portalu.
  2. Dane osobowe użytkowników wpłacających pieniądze za pośrednictwem tego portalu nie będą widoczne dla osób trzecich.