S T A T U T FUNDACJI  G A R D A

Rozdział I : Postanowienia ogólne

§1

1. Fundacja Garda zwana dalej “Fundacją” działa na podstawie niniejszego Statutu oraz przepisów prawa polskiego w szczególności:      – Ustawaz dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Nr 21 poz. 97 z późn. zm.),                          – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

– Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121.                 poz. 769 z późn. zm.);

– Ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku – kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm.).

 2. Fundacje ustanowiono na mocy aktu fundacyjnego sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 07.06.2016 r. Repertorium Nr A 892/2016. Akt sporządzono w Nowym Sączu przed Dorotą Kalinowska-Szafran notariuszem prowadzącym kancelarie notarialną w Nowym Sączu przy ul. Dunajewskiego 1.     Tym samym Fundatorem Fundacji jest Grzegorz Michał Migda.

3. Fundacja może używać nazwy skróconej: Fundacja GARDA.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§ 4

1. Siedzibą Fundacji jest miasto Nowy Sącz.

2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

3. Fundacja do swojej działalności może powołać filie, oddziały terenowe oraz zakłady.

4. Fundacja może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami.

5. Fundacja może być członkiem organizacji o podobnym profilu działalności.

§ 5

Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie

na realizację celów statutowych.

§ 6

1. Fundacja posługuje się pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.

2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja  Garda.

3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

4. Prawo do używania nazwy oraz symbolu graficznego  jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Fundacji.

§ 7

Fundacja może ustanowić odznaki i tytuły honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

§ 9

Do celów statutowych Fundacji należy:

1. Inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i młodzieży.

2. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie upowszechniania profilaktyki zdrowotnej, prawidłowego odżywiania i nawadniania oraz wad postawy.

3. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie rehabilitacji.

4. Inicjowanie i wspieranie wszystkich aspektów sportu ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju w sporcie z jednoczesnym używaniem wpływu sportu do informowania opinii publicznej o kwestiach zrównoważonego rozwoju.

5. Inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej.

6. Prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

7. Inicjowanie i wspieranie działalności wychowawczej w szczególności w stosunku do osób  i środowisk niezamożnych i zagrożonych występowaniem patologii społecznych.

8. Inicjowanie i wspieranie działalności krajoznawczej oraz związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży.

9. Inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

10. Inicjowanie i wspieranie działań w zakresie szerzenia oświaty wśród osób i dzieci mających do niej utrudniony dostęp.

11. Prowadzenie szkoleń i kursów w tym internetowych i stacjonarnych.

12. Organizowanie wypoczynku dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

13. Tworzenie, organizowanie wydarzeń publicznych.

14. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

15. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

16. Prowadzenie działalności charytatywnej.

Rozdział III. Formy realizacji celów statutowych Fundacji

§ 10

Fundacja realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego:

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.z- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

93.13. z- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.z- Pozostała działalność związana ze sportem

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego :

85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

90.01.z- Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych

93.13. z- Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej

93.19.z- Pozostała działalność związana ze sportem

Rozdział IV. Majątek Fundacji

§ 12

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora Pana Grzegorza Michała Migda w wysokości 500,00 zł słownie: pięćset złotych. oraz środki finansowe, nieruchomości, ruchomości, prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 13

1. Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

a. świadczeń Fundatorów;

b. darowizn, spadków, zapisów;

c. odsetek bankowych;

d. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

e. dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych  nieposiadających osobowości prawnej;

f. funduszy Unii Europejskiej;

g. funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

h. dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;

i. dochodów z działalności gospodarczej.

2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową

§ 14

1. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą  na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
2. Fundacja  prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną pod numerem PKD 73.11.Z Działalność Agencji Reklamowych

73.12.B Pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

73.12.C Pośrednictwo sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych

73.12.D Pośrednictwo sprzedaży czasu i miejsca w pozostałych mediach

86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna

4. Fundacja na prowadzenie działalności gospodarczej przeznacza 1000 zł

§ 15

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i subwencji mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§ 16

1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującym przepisami prawa.

2. Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

3. We wszystkich kwestiach majątkowych i związanych z prowadzoną przez Fundację działalnością gospodarczą oświadczenia woli składa Prezes.

§ 17

Fundacja nie może udzielać pożyczek na rzecz członków organizacji oraz jaj pracownikom.

V. Zarząd Fundacji

§ 18

 1. Władzami fundacji są:
 2. Rada Fundacji,
 3. Zarząd Fundacji.
 4. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tych organów, w tym kosztów podróży.’
 5. Członkami Rady Fundacji oraz Zarządu Fundacji nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądu.
 6. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

§ 19

 1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z dwóch do sześciu członków.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 6. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.
 7. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 20

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 21

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Powoływanie i odwoływanie Prezesa i członków Zarządu.
 2. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członków Zarządu i ustalanie ich wynagrodzenia.
 3. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.
 4. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji.
 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji.
 6. Nadzór nad działalnością Fundacji.
 7. Podejmowanie na wniosek Zarządu Fundacji decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji.

§ 22

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:

 1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
 2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

§ 23

1. Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji.

2. Uchwały Zarządu Fundacji zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków .

§ 24

1. Zarząd Fundacji składa się z 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa.  Prezesem Zarządu jest Grzegorz Migda. Kadencja każdego zarządu upływa po 3 latach.

2. Członkowie Zarządu powoływani są przez Radę Fundacji łącznie na trzyletnią  kadencję, z zastrzeżeniem innego okresu kadencji pierwszego Zarządu, określonego w punkcie uprzednim. Jeśli nowy członek Zarządu zostanie powołany w trakcie trwania kadencji, kadencja powoływanego członka Zarządu upływa wraz upływem kadencji pozostałych jego członków. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

3. Odwołanie członka Zarządu następuję w razie:

a) wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu;

b) choroby, ułomności, lub utraty sił powodujących trwałą niezdolność do sprawowania tej funkcji;

c) nie spełnia obowiązków członka Zarządu przez okres dłuższy niż 2 (dwa) miesiące;

d) nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu;

e) istotnego naruszenia postanowień Statutu.

5. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością i reprezentuję na zewnątrz.

2. Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu działający samodzielnie lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§ 26

Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz;

b) zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji;

c) ustalanie wielkości zatrudnienia;

d) ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych;

e) uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działania  Fundacji;

f) realizacja programów działania fundacji;

g) sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji wymaganego przepisami                   o rachunkowości i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji zgodnie z ustawą                        o fundacjach.

h) realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź postanowieniami niniejszego Statutu;

i) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych  nieprzewidzianych Statutem.

j) występowanie z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji  lub likwidacji Fundacji;

§ 27

Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość  działań  podejmowanych przez Fundację.

§ 28

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów członków Zarządu  obecnych na posiedzeniu. W razie równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku organu jednoosobowego decyzje podejmuje prezes Fundacji.

VI. Rozwiązanie i likwidacja Fundacji.

§ 29

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana,                     lub w razie wyczerpania się jej środków i majątku.

2. Decyzję o likwidację Fundacji podejmowana jest w drodze jednomyślnej uchwały.

3. Likwidację prowadzi likwidator.

4. Majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy Fundacji, o którym mowa w § 9 Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go instytucjom, których działalność odpowiada temu celowi Fundacji.

VII. Zmiana Statutu.

§30

1. Zmian w Statucie Fundacji dokonuję Zarząd Fundacji.

2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu zapadają większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy członków Zarządu.

VIII. Postanowienia końcowe.

§31

Statut wchodzi w życie z dniem dokonania wpisu w KRS.